• Zrównoważony rozwój
  • Zrównoważony rozwój

HSBC wyznacza sobie cel polegający na osiągnięciu neutralności emisyjnej

 • Artykuły

Bank HSBC tworzy ambitny plan polegający na priorytetowym traktowaniu finansowania i inwestycji wspierających transformację ku gospodarce neutralnej dla klimatu. W ten sposób pragnie pomóc w kształtowaniu pomyślnej, bezpiecznej przyszłości dla społeczeństwa i przedsiębiorstw.

Centralnym elementem planu jest zobowiązanie się do ograniczenia finansowanych przez bank emisji (emisji wytwarzanych przez klientów z portfela banku) do poziomu neutralności do 2050 roku lub wcześniej. Jest to zgodne z celami porozumienia paryskiego.

Aby to osiągnąć, zwiększamy wsparcie dla klientów pragnących prowadzić działalność w sposób bardziej zrównoważony. Uważamy, że dzięki skali naszej działalności i ogólnoświatowemu zasięgowi możemy doradzać w transformacji ku neutralności emisyjnej. Do roku 2030 pragniemy zaoferować finansowanie i inwestycje w wysokości od 750 mld do 1 bln USD, aby pomóc im zrealizować ten cel.

Noel Quinn, dyrektor zarządzający grupy, powiedział: „HSBC od dawna stara się tworzyć możliwości dla naszych klientów i społeczności, którym służymy. Wkraczamy w ważną dekadę zmian. Mamy niepowtarzalną okazję do przyspieszenia naszych działań polegających na tworzeniu zdrowszej, bardziej odpornej i zrównoważonej przyszłości”.

„Nasz cel polegający na osiągnięciu neutralności emisyjnej stanowi ważny krok naprzód we wspieraniu klientów we wspólnych staraniach na rzecz tworzenia gospodarki niskoemisyjnej”.

Nasz cel polegający na osiągnięciu neutralności emisyjnej stanowi ważny krok naprzód we wspieraniu klientów

Noel Quinn | dyrektor zarządzający grupy

Już teraz HSBC jest wiodącym podmiotem w obszarze transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej. W 2017 roku zobowiązaliśmy się zapewnić zrównoważone finansowanie w wysokości 100 mld USD do roku 2025. Od tego czasu wprowadziliśmy szereg nagradzanych produktów oraz zostaliśmy uznani liderem w tym obszarze. Otrzymaliśmy między innymi tytuły The World’s Best Bank for Sustainable Finance 2019 i 2020 (najlepszy na świecie bank oferujący zrównoważone finansowanie) przyznawany przez magazyn Euromoney.

Jednakże realizacja celów wynikających z porozumienia paryskiego będzie wymagać dodatkowego wysiłku i wzrostu tempa działań. Planujemy wykorzystać naszą skalę i globalny zasięg do przyspieszenia transformacji ku neutralności emisyjnej.

Będziemy działać w trzech obszarach: zamierzamy zostać bankiem neutralnym dla klimatu, wspierać rozwój klientów w czasie transformacji oraz udostępniać nowej generacji rozwiązania dla klimatu.

Osiągnięcie neutralności emisyjnej: list do klientów

Noel Quinn napisał list otwarty do naszych klientów, wyjaśniając, w jaki sposób planujemy wspierać ich w drodze do zerowej emisji dwutlenku węgla.

Bank neutralny dla klimatu

Zamierzamy:

 • Dostosować finansowane przez nas emisje – tzn. emisje wytwarzane przez klientów z naszego portfela – do celu neutralności emisyjnej zawartego w porozumieniu paryskim do 2050 roku lub wcześniejr
 • Wykorzystać narzędzie PACTA (ang. Paris Agreement Capital Transition Assessment Tool) do opracowania jasnych, mierzalnych planów transformacji ku neutralności emisyjnej
 • Publikować regularne, transparentne sprawozdania z postępów w zgodzie z wytycznymi grupy zadaniowej TCFD (ang. Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures) oraz zachęcać naszych klientów do tego samego
 • Współpracować z innymi organizacjami, bankami centralnymi i organami branżowymi nad skupieniem systemu finansowego wokół zgodnego globalnego, przygotowanego na przyszłość standardu mierzenia finansowanych emisji oraz dobrze funkcjonującego rynku kompensacji emisji
 • Osiągnąć neutralność emisyjną w ramach własnej działalności i łańcucha dostaw do 2030 roku lub wcześniej

Wspieranie rozwoju klientów z naszego portfela w czasie transformacji

Zamierzamy:

 • Współpracować z klientami z naszego portfela, aby udzielić im wsparcia w obniżaniu emisji dwutlenku węgla poprzez utworzenie specjalnego zespołu ds. rozwiązań środowiskowych, społecznych i zarządczych, nasze wielokrotnie nagradzane produkty i ekspertów banku przygotowujących specjalnie dopasowane rozwiązania
 • Traktować priorytetowo finansowanie i inwestycje klientów ze wszystkich sektorów, którzy chcą obniżyć emisję dwutlenku węgla; pragniemy przeznaczyć na ten cel od 750 mld do 1 bln USD środków finansowych i inwestycyjnych w ciągu najbliższych dziesięciu lat
 • Rozszerzyć nasz portfel rozwiązań do finansowania transformacji, aby pomóc w stopniowej dekarbonizacji nawet sektorom o największych poziomach emisji, jednocześnie dbając o to, aby zmiany odbywały się z utrzymaniem stabilności gospodarczej
 • Uwzględniać kwestie klimatyczne przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu finansowania, jednocześnie biorąc pod uwagę unikatowe warunki naszych klientów działających w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się

Udostępnianie nowej generacji rozwiązań dla klimatu

Zamierzamy:

 • Stworzyć jeden z największych na świecie podmiotów zarządzających kapitałem naturalnym, aby uczynić kapitał naturalny klasą aktywów głównego nurtu oraz inwestować w działalność przyczyniającą się do zabezpieczenia, ochrony i rozwoju środowiska w perspektywie długofalowej; w tym celu utworzyliśmy spółkę joint venture HSBC Pollination Climate Asset Management
 • Utworzyć specjalną jednostkę i dopasowaną do potrzeb propozycję służące wsparciem dla firm rozwijających czyste technologie; zainwestujemy 100 mln USD w czyste technologie w ramach naszego technologicznego funduszu venture debt
 • Rozpocząć program dobroczynny, w ramach którego przekażemy 100 mln USD na rozwój skali innowacyjnych przedsięwzięć klimatycznych, energii odnawialnej i rozwiązań wykorzystujących zasoby naturalne do 2025 roku
 • Pomóc przekształcić zrównoważoną infrastrukturę w globalną klasę aktywów oraz stworzyć listę projektów, które mogą uzyskać finansowanie banku w ramach

inicjatywy FAST-Infra, której celem jest napędzanie inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę, we współpracy z OECD i Grupą Banku Światowego W najbliższych miesiącach przekażemy więcej aktualności i informacji na temat naszych planów.

HSBC uznany za najlepszy bank inwestycyjny pod względem zrównoważonego rozwoju

The Banker docenia naszą pracę nad zrównoważonym finansowaniem i wsparciem dla społeczności.

Pomoc

Skontaktuj się z nami, by poznać nasze rozwiązania bankowe oraz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie