Mechanizm Podzielonej Płatności

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) wprowadziła do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2004 r., nr 54 poz., 535 z późniejszymi zmianami, dalej „Ustawa VAT”) tak zwany Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP, z ang. split payment).

Od momentu wprowadzenia nowego mechanizmu, kolejne zmiany rozszerzyły zakres stosowania MPP, a w niektórych obszarach nakazały jego obligatoryjne stosowanie.

Przepisy o MPP wymagają między innymi, aby każdy uczestnik obrotu gospodarczego weryfikował, czy zapłata za fakturę VAT otrzymaną od dostawcy powinna nastąpić przez wykorzystanie MPP. Skorzystanie z tej metody jest obowiązkowe przy płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku do Ustawy VAT w sytuacji, gdy kwota należności ogółem na wystawionej fakturze wynosi 15 000 złotych (piętnaście tysięcy złotych) lub więcej.

Jeśli płatnik korzysta z MPP, może dokonywać jednej płatności w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu przelewu MPP, wskazując między innymi: numer faktury, kwotę brutto, kwotę podatku VAT i NIP odbiorcy. Może również zapłacić zbiorczo faktury wystawione w danym okresie przez jednego kontrahenta.

Okres nie może być krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc. W takim przypadku w komunikacie przelewu MPP zamiast numeru faktury należy podać okres, w jakim opłacane faktury zostały wystawione. Po otrzymaniu polecenia przelewu w formacie MPP, systemy bankowe dokonują automatycznego rozdzielenia kwoty za nabyty towar lub usługę poprzez obciążenie dwóch odrębnych rachunków płatnika:

 • specjalnego rachunku VAT – kwotą VAT (lub do wysokości salda rachunku VAT w przypadku braku środków), przy czym kwota obciążenia rachunku VAT przekazywana jest na rachunek rozliczeniowy,
 • rachunku rozliczeniowego – kwotą brutto.
Płatność podzielona w taki sposób trafia do kontrahenta:
 • na rachunek rozliczeniowy – w zakresie podanym przez płatnika w komunikacie kwoty netto,
 • na rachunek VAT – w zakresie podatnym przez płatnika w komunikacie kwoty podatku VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT można przeznaczyć między innymi na zapłatę podatku VAT, CIT, PIT, akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS.

Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy konieczne jest złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego.

Zwracamy także uwagę, że na podatników sprzedających towary lub świadczących usługi wskazane w załączniku do Ustawy VAT, jej przepisy nakładają obowiązek założenia w Polsce rachunku bankowego prowadzonego w złotówkach. Banki, w tym również HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mają obowiązek otwarcia jednego rachunku VAT do prowadzonego rachunku lub prowadzonych rachunków, co umożliwi korzystanie z MPP.

Jeśli zechcą Państwo przeanalizować wpływ prawa o MPP na Państwa działalność, sugerujemy kontakt z Państwa doradcą podatkowym.

 1. Co to jest MPP?

  Mechanizm Podzielonej Płatności wszedł w życie 1 lipca 2018 roku. Został on wprowadzony Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy od podatku towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 62). Na mocy tej ustawy każdy bank otwiera jeden rachunek VAT w walucie złotych polskich dla wszystkich rachunków rozliczeniowych klienta prowadzonych w złotych polskich. Aby otworzyć więcej rachunków VAT dla rachunków rozliczeniowych, należy złożyć odrębną dyspozycję. Kolejne zmiany rozszerzyły zakres stosowania MPP, a w niektórych obszarach przewidują jego obligatoryjne stosowanie.

 2. Na czym polega MPP?

  Mechanizm Podzielonej Płatności zakłada automatyczne rozdzielenie przez Bank – na wniosek płatnika – kwoty za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki: rachunek rozliczeniowy oraz specjalny powiązany rachunek VAT. Płatnik dokonuje jednej płatności przy użyciu przelewu MPP, wskazując miedzy innymi numer faktury lub okres (od 1 listopada 2019 roku istnieje możliwość płatności zbiorczych za wiele faktur do jednego beneficjenta poprzez podanie okresu, w jakim zostały wystawione), kwotę brutto, kwotę podatku VAT i NIP odbiorcy. Środki w ramach MPP są księgowane łączną kwotą na rachunku rozliczeniowym, a następnie kwota VAT jest przeksięgowywana na rachunek VAT.

 3. Jakie są główne założenia MPP?

  • Banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są zobowiązane do otworzenia i prowadzenia rachunku VAT.
  • Stosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności jest obowiązkowe w określonych przypadkach, natomiast tam, gdzie jego zastosowanie jest dobrowolne, przepisy przewidują system zachęt dla podatników.
  • Mechanizm znajdzie zastosowanie dla transakcji udokumentowanych fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku.
  • Mechanizm Podzielonej Płatności zakłada automatyczne rozdzielenie przez Bank kwoty za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki dostawcy – rachunek rozliczeniowy oraz specjalny powiązany rachunek VAT. Płatnik dokonuje jednej płatności przy użyciu przelewu MPP, wskazując między innymi numer faktury lub okres, kwotę brutto, kwotę podatku VAT i NIP odbiorcy.
  • Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystywać w ograniczony sposób.