Informacje prawne

Niniejsza witryna internetowa zawiera opis usług, jakie HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce świadczy na terytorium Polski i przeznaczona jest wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania w Polsce.

Informacje ogólne zawarte w niniejszej witrynie

Informacje zawarte w niniejszej witrynie zostały sporządzone na podstawie dokonanej przez bank interpretacji aktualnych przepisów prawa i praktyki obowiązującej w chwili udostępnienia niniejszej witryny. Ewentualne przyszłe zmiany przepisów prawa, stawek podatkowych oraz stosowanych praktyk, mogą mieć wpływ na informacje zawarte w niniejszej witrynie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie mają charakteru profesjonalnych porad i nie powinny być traktowane jako porady. Osobom odwiedzającym nasze strony internetowe zaleca się, aby w razie potrzeby uzyskały stosowne porady od zawodowych doradców. W pewnych przypadkach informacje podane na niniejszej stronie zostały uzyskane ze źródeł spoza banku, i choć HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce i jego podmioty zależne starają się zapewnić rzetelność wszelkich podanych informacji, bank nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień odnośnie dokładności podawanych informacji i nie może ponosić odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Osobom odwiedzającym nasze strony zaleca się zasięganie w razie potrzeby właściwych porad prawnych z zakresu księgowości, przepisów podatkowych lub inwestycyjnych.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią oferty ani zaproszenia do składania ofert zakupu lub zapisów na określone inwestycje i nie mogą być jako takie interpretowane. Informacje te zostały uzyskane ze źródeł uznanych za wiarygodne, które nie zostały jednak poddane niezależnej weryfikacji; W związku z powyższym bank nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, ani nie ponosi odpowiedzialności merytorycznej ani prawnej za dokładność lub kompletność powyższych informacji.

Dalsze informacje oraz pisemne dane dotyczące naszych produktów i usług można uzyskać w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób zamieszkałych tymczasowo lub na stałe w krajach, w których rozpowszechnianie informacji przez Bank podlega ograniczeniom. Jeżeli osoby te chcą uzyskać dostęp do niniejszej witryny internetowej, powinny zapoznać się z obowiązującymi ograniczeniami i ich przestrzegać.

Zasady i warunki korzystania z witryny

Prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi poniżej informacjami przed rozpoczęciem użytkowania niniejszej witryny ("Witryna"). Uzyskując dostęp do Witryny, zgadzasz się, aby obowiązywały Cię następujące zasady i warunki oraz zastrzeżenia ("Warunki").

Odniesienia do 'Ciebie', 'Twojego/Twojej' oraz 'Twoich' dotyczą osób odwiedzających Witrynę.
Odniesienia do 'nas', 'naszego/naszej' oraz 'naszych' dotyczą HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Odniesienia do 'Grupy HSBC' dotyczą spółki HSBC Holdings plc, jej podmiotów zależnych oraz spółek powiązanych.

Warunki

Wszystkie nasze produkty i usługi oraz wszystkie produkty i usługi oferowane przez innych członków Grupy HSBC podlegają zasadom i warunkom oraz zastrzeżeniom wynikającym z poszczególnych umów dotyczących ich stosowania.

Warunki te należy interpretować łącznie z wszelkimi zasadami, warunkami i zastrzeżeniami, zawartymi na poszczególnych stronach Witryny. W przypadku ewentualnych rozbieżności, zasady, warunki i zastrzeżenia zawarte na stronach niniejszej Witryny będą miały charakter nadrzędny w stosunku do niniejszych Warunków.

Informacje, materiały i teksty zawarte na stronach Witryny mogą ulec zmianie w każdej chwili, bez uprzedzenia. Zmiany Warunków mogą być dokonywane w dowolnym czasie drogą aktualizacji Witryny, również bez uprzedzenia. Twój dostęp do niniejszej Witryny oraz korzystanie z niej oznacza, że zapoznałeś się z niniejszymi zasadami i warunkami i je akceptujesz.

Wersje językowe

Witryna występuje w dwóch wersjach językowych. Informujemy, że w związku z tłumaczeniem mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy tymi wersjami.

Witryna nie stanowi oferty

Informacje i opinie podane w Witrynie nie stanowią oferty ani zaproszenia do składania ofert ani też porady bądź zalecenia w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Użytkownicy

W chwili obecnej Witryna przeznaczona jest dla osób mających do niej dostęp na terytorium Polski. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że Witryna bądź informacje w niej zawarte odpowiadają wymogom lub nadają się do wykorzystania w innych krajach.

W przypadku gdy osoba trzecia używa komputera użytkownika w celu skorzystania z witryny, użytkownik ponosi za to pełną odpowiedzialność i musi dopilnować, aby osoba taka przestrzegała niniejszych postanowień.

Brak gwarancji

Klauzule zamieszczone poniżej mają na celu wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności prawnej dotyczącej Witryny, w związku z czym należy się z nimi dokładnie zapoznać. Klauzule te mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez prawo, przy czym w szczególności nie przewidują one wyłączenia ani ograniczenia naszych zobowiązań.

Mimo podjęcia przez nas zasadnych działań, zmierzających do zapewnienia rzetelności, aktualności, dostępności, poprawności i kompletności informacji zawartych w Witrynie, informacje te zostają udostępnione w postaci, w jakiej one istnieją i są aktualnie dostępne, w związku z czym nie składamy jakichkolwiek oświadczeń ani zapewnień, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, dotyczących przedmiotowych informacji. Z Witryny korzystasz wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody, niezależnie od sposobu ich powstania, wynikające z użytkowania Witryny ani za działania podejmowane w oparciu o zawarte w niej informacje, w pełnym zakresie ustalonym przez prawo.

Nie oświadczamy i nie zapewniamy, że Witryna będzie dostępna i że będzie spełniać Twoje oczekiwania, że będziesz mieć nieprzerwany dostęp do Witryny, że nie będzie żadnych opóźnień, awarii, błędów, pomyłek, pominięć, bądź że nie dojdzie do utraty przesyłanych informacji, że nie dojdzie do przeniesienia wirusów lub innych aplikacji zanieczyszczających lub niszczących, ani też że Twój system komputerowy nie ulegnie uszkodzeniu. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony oraz sporządzenie kopii zapasowych danych i/lub sprzętu oraz za podjęcie odpowiednich zasadnych działań zapobiegawczych w zakresie wyszukiwania wirusów komputerowych lub innych aplikacji o charakterze niszczącym.

Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień, co do rzetelności, funkcjonalności lub efektywności oprogramowania osób trzecich, używanego w związku z Witryną.

Witryny i gwarancje osób trzecich

Linki do innych witryn internetowych zamieszczamy wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakichkolwiek innych witryn lub stron internetowych połączonych z Witryną lub do których odnośniki znajdują się w Witrynie. Nie przeprowadziliśmy weryfikacji treści tych witryn. Ponosisz ryzyko związane z korzystaniem z linków do innych witryn lub stron internetowych, a bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub powstałe z jakiegokolwiek innego powodu związanego z powyższymi linkami. Linki do witryn oferujących oprogramowanie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody, przy czym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne trudności lub skutki wynikające z kopiowania tego oprogramowania. Korzystanie ze skopiowanego oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej, jeżeli takowa obowiązuje, dołączonej do oprogramowania lub udostępnionej wraz z nim.

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie nie stanowią wyraźnego ani dorozumianego poręczenia bądź akceptacji udzielanego osobom trzecim bądź świadczonych przez nie porad, opinii, informacji, produktów lub usług.

Poczta internetowa

Zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Internetu nie jest możliwe, gdyż mogą one ulec przechwyceniu, utracie lub zmianie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za powyższe wiadomości i nie ponosimy wobec Ciebie ani jakiegokolwiek innego podmiotu odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub z jakiegokolwiek innego powodu związanego z wiadomościami przesyłanymi przez Ciebie do Banku lub wiadomościami przesyłanymi Ci przez Bank za pośrednictwem Internetu.

Znaki towarowe i prawo autorskie

Jeżeli nie zaznaczono inaczej prawa autorskie do stron ekranowych, informacji i materiałów oraz ich rozmieszczenia w ramach Witryny należą do Grupy HSBC lub zostały przeniesione licencją na Grupę HSBC. Możesz drukować, powielać, kopiować lub tymczasowo przechowywać fragmenty naszej Witryny dla własnych potrzeb lub w związku z korzystaniem z naszych produktów i usług. Nie wolno Ci dokonywać żadnych zmian. Wszelkie inne sposoby użytkowania są zabronione bez naszej uprzedniej zgody na piśmie. W szczególności zabronione jest wykorzystanie bez naszej uprzedniej zgody na piśmie jakiejkolwiek części Witryny w innych witrynach oraz tworzenie linków pomiędzy jakąkolwiek inną witryną a niniejszą Witryną.

Dane osobowe

Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych znajdują się pod następującym adresem.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem,

Deklaracja dotycząca poufności

Poufność

Zdajemy sobie sprawę, że interesuje Cię sposób wykorzystania Twoich danych osobowych i finansowych. Niniejsza deklaracja dotycząca poufności zawiera nasze aktualne założenia strategiczne i potwierdza naszą gotowość ochrony Twoich danych osobowych i finansowych. Ze względu na fakt, iż możemy zmienić treść naszej Witryny lub prezentowane w niej usługi w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia, nasza polityka w zakresie poufności w przyszłości może również ulec zmianie. Twój dostęp do Witryny i użytkowanie jej będzie oznaczać, że wyrażasz zgodę na wspomniane zmiany.

Pytania

Jeśli chcesz nam zadać jakiekolwiek pytania dotyczące przestrzegania zasad poufności, prześlij nam wiadomość pocztą elektroniczną lub zadzwoń do nas. W celu zapewnienia prawidłowej wymiany informacji oraz aby umożliwić dalsze udoskonalanie jakości naszych usług, a także z powodów związanych z bezpieczeństwem, możemy monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne. Dalsze informacje dotyczące korzystania z niniejszej Witryny znajdziesz w części pt. Ważne informacje.

Bezpieczeństwo

Uważamy, że opisane poniżej cztery zasady zapewniają najwyższy stopień ochrony przy minimalnym wysiłku. Przestrzegając tych zasad zwiększysz znacznie stopień ochrony Twojego komputera podczas korzystania z Internetu. Zasady te nie obejmują wszystkich działań, jakie mogą być podjęte w przedmiotowym zakresie, stanowią one jednak doskonały punkt wyjścia. Mają zastosowanie zarówno w przypadku przedsiębiorców, jak i użytkowników indywidualnych:

Aktualizacja i przystosowanie programów

W programach komputerowych wykrywane są każdorazowo słabe punkty. Podmiot udostępniający wprowadza wówczas na rynek korektę programu tzw. "patch" w celu wyeliminowania słabych punktów. Twórcy wirusów i hakerzy wykorzystują słabe punkty w programach, aby bezprawnie uzyskać dostęp do komputerów osobistych, w których nie zostały one wyeliminowane.

Programy antywirusowe

Być może masz już zainstalowany program antywirusowy. Aby jednak program ten był skuteczny, musisz go regularnie aktualizować przy wykorzystaniu najnowszych plików zawierających definicje wirusów. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z funkcji pomocniczej programu (Help).

Osobisty program typu firewall

Program typu firewall to inny niewielki program, który uniemożliwia osobom trzecim dostęp do Twojego komputera i znajdujących się w nim danych za pośrednictwem Internetu. Po zainstalowaniu, program ten zapobiega bezprawnemu przesyłaniu informacji z/do Twojego komputera osobistego.

Porady dotyczące hasła

Hasła to klucz umożliwiający dostęp do informacji dotyczących Twojego rachunku w Internecie. Staraj się stosować różne hasła dla poszczególnych aplikacji, które są dla Ciebie istotne. Jeśli ciągle używasz jednego hasła, istnieje ryzyko, że ktoś może to hasło odkryć. W związku z tym zalecamy używanie indywidualnych haseł dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych w ramach bankowości internetowej.

Wybierając hasło, możesz skorzystać z następujących wskazówek:

  • Stawiaj na różnorodność - Nie używaj tego samego hasła dla wszystkich rodzajów usług.
  • Staraj się nie używać haseł, które można łatwo odgadnąć, takich jak np. imiona dzieci lub zwierząt domowych, daty urodzenia, numery telefonów.
  • Nigdy nie zapisuj haseł - Jeśli musisz zapisać hasło, zakoduj je, zmieniając np. niektóre litery.

© 2020 HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, Polska.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer:

+48 22 354 05 00